Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

W związku z nowymi regulacjami o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, chcielibyśmy spełnić nasz obowiązek informacyjny, o tym jak przetwarzamy Państwa dane.
Państwa dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f  RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

Państwa dane pozyskaliśmy:
1. Bezpośrednio od Państwa;
2. Od podmiotu, który zawarł z LEWANDOWSKI Paweł Lewandowski umowę lub zlecenie o świadczenie usług na Państwa rzecz;
3. Od podmiotu trzeciego współpracującego z LEWANDOWSKI Paweł Lewandowski, który udostępnił  Państwa dane osobowe;
4. Ze źródeł publicznie dostępnych, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej czy innych podobnych źródeł.

Administratorem Państwa danych jest:
LEWANDOWSKI Paweł Lewandowski ul. Pułtuska 153/19, 07-200 Wyszków, NIP 7621642543 REGON 551185659

Nasza Firma przetwarza następujące kategorie danych:
1. Dane kontaktowe;
2. Dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy lub zlecenia, wykonania usługi i wystawienia faktury;
3. Dane identyfikacyjne niezbędne do korespondencji on-line.

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród następujących celów:
1. W celu realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy lub zlecenia.
2. W celu zawarcia i wykonania umowy lub zlecenia, którą zawarli Państwo z LEWANDOWSKI Paweł Lewandowski
3. W celu wykonania umowy lub zlecenia zawartej z LEWANDOWSKI Paweł Lewandowski na Państwa rzecz jako osoby trzeciej, gdy stroną umowy jest inny podmiot.
4. W celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na LEWANDOWSKI Paweł Lewandowski, np. wystawienia faktury.

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania umowy lub zlecenia z LEWANDOWSKI Paweł Lewandowski , podania przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia tej umowy lub zlecenia. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy lub zlecenia. W przypadku niepodania danych osobowych umowa lub zlecenie nie będzie zawarte. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z ustawy o podatku od towarów i usług. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy lub zlecenia.
LEWANDOWSKI Paweł Lewandowski jako Administrator Państwa danych osobowych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27.04.2016r. (Dz.Urz.UE L Nr 119/1 z dnia 04.05.2016r.).